Ποιότητα

Στην εταιρία μας εφαρμόζουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και χρησιμοποιούμε τις τελευταίες τεχνολογίες για την παρακολούθηση των διαδικασιών προκειμένου να διασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα με τον πιο αποδοτικό τρόπο ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών μας. Στο παραπάνω πλαίσιο η πολιτική της εταιρίας μας στο χώρο της ποιότητας εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της για :

  • την συνειδητή εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του,
  • την πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την λειτουργία, τα προϊόντα και το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
  • Την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας για τα προσφερόμενα προς αυτούς προϊόντα, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.

 

Για την κάλυψη των παραπάνω δεσμεύσεων διαθέτουμε κάθε φορά και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό προβαίνοντας σε ανάλογες επενδύσεις. Η εταιρία μας σύμφωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο καλύπτει τις προβλεπόμενες ανάγκες της σε προσωπικό και εξοπλισμό βάση των απαιτήσεων εκπλήρωσης των στόχων ποιότητας.

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρίας μας, τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας και εντός και εκτός της επιχείρησης και συνοψίζεται στο κάτωθι πλαίσιο στόχων ποιότητας:

  • Να επιτυγχάνουμε και να διατηρούμε την ποιότητα των ακατέργαστων δερμάτων που συλλέγουμε, στο επίπεδο που υποσχόμαστε στους πελάτες μας και σύμφωνα με τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις μας. Έμφαση δίνεται στην καταλληλότητα των ακατέργαστων δερμάτων και στον έλεγχο των συνθηκών συντήρησης, με διαρκή στόχο τη μείωση των μη συμμορφουμένων προϊόντων.
  • Να βελτιστοποιούμε τις ειδικές διεργασίες υγραλάτωσης και αποθήκευσης, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές με στόχο την μείωση τυχόν λαθών.
  • Να ικανοποιούμε τις παραγγελίες των πελατών και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης, μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους και να πληροφορούμε εκ των προτέρων τους πελάτες μας για τα τελικά χαρακτηριστικά των εξαγόμενων δερμάτων.